De Corona NOODTOESTAND.

Hierbij roepen we de Corona Noodtoestand uit voor Nederland. 

Momenteel gaat de Nederlandse overheid te laks om met de corona crisis. Noodzakelijke maatregelen moeten genomen worden. We sluiten de grenzen voor 4 weken voor alle landen. We breken de Europese handelsakkoorden open, zodat hulpmiddelen en medicatie aangekocht kan worden.

Fondsen komen in werking om de koopkracht te behouden. Indien nodig wordt het leger ingezet om de noodzakelijke publieke voorzieningen te waarborgen en de orde te handhaven.

Alles is erop gericht om de uitbreiding van de corona besmetting te voorkomen.

Gezondheid.

In ziekenhuizen wordt geen onderscheid gemaakt op leeftijd. Alle zorgverzekeraars betalen alle behandelingen. Publieke faciliteiten als winkels, supermarkten en openbaar vervoer worden terdege schoongemaakt. We waarborgen het ophalen van vuilnis.

Er zijn te weinig corona test mogelijkheden. Iedereen die koorts heeft boven de 38 met hoofdpijn en hoesten wordt geacht besmet te zijn met het corona virus. Thuis quarantaine is verplicht.

Iedereen wordt geacht om 2 meter afstand te houden. Iedereen wordt geacht om persoonlijke hygiene te betrachten. Maak toetsen borden, mobiele telefoons en dergelijke schoon.

De Nederlandse gezondheidszorg heeft de helft van de capacteit ten opzicht van Italie en de ons omringende landen. Er is teveel overmoed met denken dat de zorg het aankan. Dat is niet zo.

Financieel.

Iedereen die door de crisis geen werk heeft (ook zzp-ers) kan aanspraak maken op een WW uitkering. Als men buiten de normale WW regels valt, dan wordt de maximale termijn 6 maanden. De WW premie wordt per 1 juli verhoogd om dit op te brengen. De overheid maakt een WW fonds met 20 miljard. Dat waarborgt de koopkracht.

Vanaf eind 2019 wordt de rekenrente voor de pensioenen 2%. De rekenrente is met 0,8% gedaald naar -0,2% door Euro valuta waarborgen, wat de dekkingsgraad met 15% verminderde. Dat is onwerkbaar. Na verhoging naar 2% gaat de dekkingsgraad met 25% omhoog en kan indexering met terugwerkende kracht plaatsvinden. Dat geeft extra koopkracht voor ouderen.

Economisch.

Alle winst makende bedrijven en organisaties (inclusief  pensioenfondsen) gaan 20% winst belasting betalen vanaf eind 2019. Met de enorme beleggingswinsten over 2019 worden de meeste corona fondsen betaald.

Banken dienen de pin automaten schoon te maken. Banken dienen te zorgen dat normale bancaire handelingen mogelijk zijn.

In het algemeen dienen alle bedrijven een schoonmaak protocol uit te voeren. Maak toetsenborden (ook van koffiezet machines), deurkrukken en trapleuningen met Dettol schoon. Vervang de airco filters.

De KLM wordt volledig aangekocht door de Nederlandse overheid. In de komende weken dient de KLM de toestellen goed schoon te maken.

Het Grote Pensioen Bedrog

Geïnitieerd door de overheid produceert de media fake-news over pensioenfondsen. In dit artikel komen de onwaarheden als Fabel naar voor en de werkelijkheid als Feit, met als doel terug te keren naar een feitelijke pensioen discussie.

Fabel: Er is risicoloze rekenrente. Feit: De huidige rekenrente is desastreus en uitermate risicovol voor de deelnemers. Ook geeft het een onjuiste waardering van toekomstige pensioen verplichtingen. Sinds 2008 is de rekenrente gedaald van 4% naar 0% nu. Dat geeft 72% daling van de dekkingsgraad. De door de overheid opgelegde rekenrente is niet meer geschikt voor de waardering van de langlopende pensioen verplichtingen.

Fabel: De resultaten van de pensioenfondsen zijn al jaren slecht. Feit: Sinds 2012 moeten pensioenfondsen de beleggingswinsten (gemiddeld 7-8%) salderen met de door de overheid opgelegde rekenrente verliezen, waardoor het resultaat minder rooskleurig naar voor komt.

Feit: Pensioenfondsen hebben geen regie. Dat klopt, door de toezichthouder De Nederlandse Bank zitten pensioenfondsen in een keurslijf waarin elk protest afgestraft wordt met bestuurlijke maatregelen.

Fabel: De kosten van vermogens beheerders of adviseurs rijzen de pan uit. Feit: Vermogensbeheer is een vak apart. Pensioenfondsen houden de kosten van de asset managers zo laag mogelijk. Afhankelijk van de grootte van de portefeuille van 0,25%-2,5%. En komen zo verantwoord tot 7-8% rendement.

Fabel: De Doorsnee premie zorgt voor een welvaartsherverdeling van jong naar oud, daarom wil het kabinet ervan af. Dat kost naar schatting alleen wel 60 tot 100 miljard euro. Feit: Tot 2018,  ondanks de nooit vertoonde lage rekenrente geeft de doorsnee premie een te verwachten pensioen uitkering.

Fabel: Bij pensioenfondsen bouwt de deelnemer geen eigen pensioenpotje op. Feit: Elke deelnemer bouwt bij pensioenfondsen een eigen pensioen kapitaal op. Dat pensioen kapitaal komt onder andere tot uiting bij waarde overdracht en pensioen uitkering.

Fabel: Jongeren betalen teveel aanvullend pensioen premie versus ouderen te weinig premie. Feit: Dit komt uit de verzekeraar hoek, die een staffel hanteren beginnend bij 4% pensioenpremie voor jongeren en 24% voor ouderen. Maar dat is met de huidige ultra lage rekenrente bij pensionering of overdracht veel te weinig. Bedrijfspensioenfondsen zijn overigens vaak premievrij.

Fabel: Pensioenfondsen kunnen op termijn niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Feit: In 2021 dienen ze weer de vooruitzichten voor een periode van vijf jaar op een rij te zetten. Dan leidt de huidige situatie met een rekenrente op 0% onherroepelijk tot kortingen.

Fabel: De rekenrente op papier aanpassen, is risicovol en kun je geen veilig boekhouden noemen. Feit: Met de huidige langjarige belegging opbrengsten van gemiddeld 7-8% is een rekenrente van 4% verantwoord om de langlopende pensioen verplichtingen te waarderen.

Fabel: Een groeiende groep werkenden valt buiten de bestaande regelingen. Feit: Ondernemers, dus ook zzp-ers moeten altijd al zelf voor pensioen zorgen.

Fabel: De toename van zzp’ers was de voorbije jaren zelfs zo groot dat het aantal deelnemers aan de pensioenfondsen is gedaald. Feit: De afgelopen jaren is de duration gestegen van 17 naar 18 jaar. Dat geeft aan dat er meer en jongere deelnemers zijn.

Fabel: Een lagere pensioen leeftijd is niet betaalbaar. De inzet van vooral de FNV voor een lagere AOW-leeftijd, een regeling voor zware beroepen en bindende afspraken voor zzp’ers is sympathiek. Feit: In volgende berichten gaan we in op de misstanden bij de door de overheid voorgeschreven sterftetafels en levensverwachting die de pensioenleeftijd bepalen.

Fabel: De overheid kan op termijn door de vergrijzing de AOW niet meer betalen. Feit: De AOW kost 37 miljard. De AOW volksverzekering brengt ruim 49 miljard op. Maar onderzoek wijst uit dat de overheid 98% van de belasting heffingskortingen saldeert in de volksverzekeringen. Daardoor lijkt het of de overheid geld bij moet storten bij het SVB voor de AOW. De overheid vermeld de saldering niet in de verslaggeving.

Arbeidsverleden onjuist berekend

De sociale partners willen de verlenging van de AOW leeftijd wijzigen in AOW na 45 jaar werken. Juist zoals we hebben voorgesteld. Er doet zich echter een complicatie voor.

We merken echter dat de vastlegging van het aantal jaar arbeidsverleden niet juist is geregistreerd. Het UWV legt arbeidsverleden vast vanaf 18 jaar. Dus de bouwvakker die al op 15 jaar meer dan 3 dagen per week werkt mist 3 jaar arbeidsverleden.

Het blijkt wettelijk zo geregeld. Artikel 42 van de werkloosheidswet regelt dat het arbeidsverleden vanaf 18 jaar door het UWV wordt vastgelegd.

Vaak heeft de werknemer wel al vanaf 15 jaar AOW betaalt en is opgenomen in een pensioenfonds. Reden waarom we vinden dat het arbeidsverleden al vanaf 15 jaar dient te zijn vastgelegd voor wie vanaf 24 uur per week werkt.

Van Brexit naar Nexit

Een man een man, een woord een woord. Cameron was eerlijk door zijn verkiezingsbelofte gestand te doen. Er kwam een referendum over Britain leave or stay in de Europese Unie. Eerlijkheid komt in de Europese politiek niet vaak voor. Een uitstekende eerlijke leider als Cameron verdient het om het Brexit te begeleiden als premier, maar heeft ontslag genomen.De wereld kijkt uit naar wie Groot Brittannië leidt naar soevereiniteit.
Er is een Brexit omdat de burger van Groot-Brittannië ziet dat de fundamenten van de Europese democratie aangetast zijn. dat ziet niet alleen de Britse burger, maar alle burgers van Europa. Alleen de opportunistische mensen die profiteren van de misstanden in de Europese politiek zien dat niet. En noemen de opstand van de burgers het populisme.
Waar gaat het mis? Het gaat mis op de vrijheid, de gelijkheid en de sociale broederschap, de fundamenten van de democratie. Ook ziet de burger de corruptie toenemen. De lobby van grote bedrijven heeft via technische commissies toegang tot de richtlijnen van de Europese Unie. De burger vraagt zich af of wie betaalt bepaalt, of dat het gezond verstand nog enige invloed heeft.
De jaren na de proclamatie van de Europese Staat via het Verdrag van Lissabon is chaos ontstaan. de Europese Grondwet was nota bene weggestemd door het referendum in Nederland. Balkenende viel van zijn voetstuk door toch de Europese Staat te ratificeren. Er zijn vele EU voorzitters die zich president noemen. Hoogmoed komt voor de val.
Sociaal-democraten noemen vrijheid een emotie, maar vrijheid is meer dan een emotie, vrijheid is de essentie van democratie. Vrijheid omvat niet alleen vrijheid van meningsuiting en expressie, ook vrij zijn van gebrek of vrij zijn van vrees horen tot vrijheid.
De trend in de Europese Unie was vermindering van koopkracht waardoor vele mensen minder vrij zijn in hun bestedingen. Het amateuristische buitenland beleid dat rebellen ondersteunde om de president van Syrië weg te krijgen is jammerlijk mislukt. Een zeer grote mensonterende echte asiel zoekende mensenstroom is op gang gebracht. Het heeft een grote toename van het extremistisch geweld veroorzaakt. We zijn niet meer vrij van vrees.
De Europese Unie zorgde jaren lang voor economische groei, maar heeft door verhoging van de pensioenleeftijd de gelijkheid met voeten getreden. Een bouwvakker moet nu ruim vijftig jaar werken en een afgestudeerde veertig jaar. De Europese Unie maakt rijken rijker en armen armer. De middenklasse is uitgeknepen door kosten verhoging op kosten  verhoging.
Inmiddels zijn in Nederland de huren tot ongewenste hoogte gestegen. Sinds 2001 gaan dankzij Balkenende in Nederland de inkomsten van de volksverzekeringen voor een groot deel naar de belasting heffingskortingen. Zonder verantwoording van de overheid. De dictatuur van De Nederlandse Bank over de pensioenfondsen is onnodig en een voorbeeld van het volgen van een ongewenste Europese trend. De sociale broederschap is door liberalisatie ontwricht.
De Europese Unie moet veranderen, anders zal er over enkele jaren geen Europese Staat meer zijn. De burger wil meer controle op de losgeslagen Europese Unie. Er moet een Europese Unie komen als bond van soevereine staten. Dat duidelijkheid geeft over zijn uitgaven. Met de helft minder ambtenaren. Met een economisch beleid waarmee het beter wordt in Europa, niet alleen voor enkele personen, maar voor alle burgers.
Laat de vrede over aan de NAVO, ook een bond van Europese Staten. Ook in Nederland is de tijd rijp voor een referendum over een Nexit, Uit de EU of erin.

Naar een eerlijk pensioenstelsel.

Onze volksvertegenwoordigers hebben over de pensioenen wel de klok horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt. Opmerkelijk is dat de polder (werkgevers en werknemers) zich laat regeren door een volksvertegenwoordiging die geen financiële kennis heeft van pensioenen. Dat komt omdat ‘de polder’ gericht is op ‘meepraten’. Dat werkt wel als het economisch goed gaat maar niet als miljoenen met name oudere burgers afglijden naar armoede.

Pensioenroof.

De door de politiek (CDA/VVD/PvdA/SGP/D’66) gedwongen waardering van de verplichtingen van pensioenfondsen is veel te hoog en voor de deelnemers niet prudent (zorgvuldig en voorzichtig omgaan met financiële belangen). Veel mensen gaven het vertrouwen over de pensioen problematiek aan VVD en PvdA. Het vertrouwen is beschaamd. Daar komt nog bij dat de overheid bij monde van bewindslieden en De Nederlandsche Bank (DNB) de pensioenfondsen corrumpeert. Pensioenfonds besturen krijgen de zwarte piet.

Enkele voorbeelden van de corrumptie. DNB bepaalt de balans van pensioenfondsen via de REKENRENTE rente termijnstructuur en regelt de toelating tot de pensioenfonds besturen. Een tweeledigheid, die niet past in een good-governance code. De rendementen in de jaarverslagen van nu zijn de optelling van de beleggingswinsten en de renteverliezen, voor (internationale) jaarverslagen not-done. De levensverwachting (man 65 jaar) waar pensioenfondsen mee moeten rekenen is na een dictaat van DNB aan het Actuarieel Genootschap ingesteld voor mannen op 86 jaar terwijl de werkelijke sterfleeftijd gemiddeld op 75 jaar ligt. Dat vermindert onterecht de pensioen uitkeringen.

eenvoudig Pensioenstelsel.

De pensioen rekenprincipes zijn goed uit te leggen en een prognose van het gevolg van wetswijzigingen is eenvoudig te maken. De waardering van de langlopende verplichtingen vindt plaats volgens de rekenrente. De REKENRENTE was eind december 2015 1,75% en zakt nog steeds (juli 2016 0,85%). De pensioenfondsen verjongen zich. De DURATION (tijd tot pensioen) is nu 18 jaar, terwijl die in 2010 17 jaar was.

Stel dat je de waardering van de verplichtingen instelt op een gedempte rekenrente naar het 10-jaars gemiddelde van de beleggingswinsten. Die was bijvoorbeeld bij Zorg&Welzijn 6,2%. Maximaliseer de rekenrente op 4%. Je kunt de dekkingsgraad uitrekenen door het verschil in REKENRENTE maal de DURATION.

Als je langlopende pensioen verplichtingen dempt op een REKENRENTE van 4%, dan stijgen de dekkingsgraden ten opzichte van 2015 met  (4% – 1,75% * 18) = 40,5%. De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen eind 2015 ligt rond de 97% en gaat met een waardering op rekenrente 4% naar 137,5%. Dan is indexeren (als er überhaupt inflatie is) mogelijk. De pensioenfondsen blijven gehouden aan een solvabiliteit van boven de 120%, dat niet op te brengen is met de huidige rekenrente methodiek. Wel dienen de renteswaps voor de rekenrente wijziging afgebouwd te zijn.

Eerlijk Pensioenstelsel.

De neo-liberalen van VVD, PvdA en D’66 willen wellustig de pensioenfondsen afbouwen en vervangen door verzekerde regelingen. Wie profiteert? Niet de deelnemers want die krijgen geen zekere pensioen uitkering meer, wel de verzekeraars en mogelijk ook de politici die deze maatregelen voorstellen. Pensioenroof en corrumptie van het pensioenstelsel is aan de orde.Er dient in het pensioenstelsel genoegdoening plaats te vinden op de volgende punten:

  1. De mogelijkheid voor pensioenfondsen om de langlopende verplichtingen te waarderen met een rekenrente naar het 10-jaars gemiddelde van de beleggingswinsten en maximaal 4%. Dat vergt een extra artikeltje in het FTK (Financieel Toetsings Kader)
  2. Er moet een nieuwe toezichthouder komen voor pensioenen en verzekeraars zoals de Pensioenkamer destijds. Hef het toezicht van AFM en DNB op.
  3. Spreek waardering uit voor de pensioenfonds besturen die vaak onbezoldigd in deze moeilijke omstandigheden het hoofd boven water hielden.
  4. Laat de pensioenfondsen met de echte gemiddelde sterfleeftijd werken en niet met de levensverwachting die politiek gestuurd en vele jaren te hoog is.
  5. Stel de pensioenleeftijd in na 45 jaar werken. Daarmee gaat een bouwvakker (begint op 15 jaar) op 60 jaar met pensioen en een afgestudeerde (begint op 25 jaar) op 70 jaar. Nu is de ongelijkheid steeds groter.
  6. Bouw de renteswaps bij pensioenfondsen af. Renteswap afdekking vond veelal plaats na een dictaat van DNB.
  7. De AOW volksverzekering moet de overheid volledig besteden aan de AOW. Nu wordt volgens de Algemene Rekenkamer slechts tweederde besteed aan de AOW. Het overige gaat op aan belasting heffingskortingen.

Er moet GEEN nieuw pensioenstelsel komen, maar wel een politieke herschikking van pensioen uitgangspunten. De politiek moet prudent (voorzichtig en zorgvuldig) om leren gaan met de belangen van de burgers.

TEGEN EU verdrag met Oekraïne

Het EU verdrag met Oekraïne is een stap te ver. Het verdrag is niet alleen een economisch verdrag maar ook een militaire overeenkomst. In dit verdrag staat dat de EU de Oekraïne ook militair zal ondersteunen, om de vrede en de veiligheid te waarborgen.

Strevend naar meer internationale vrede en veiligheid, en zich inzettend voor efficiënt multilateralisme en de vreedzame oplossing van conflicten, met name door nauw samen te werken binnen het kader van de Verenigde Naties (VN), de OVSE en de Raad van Europa;

Zich inzettend voor onafhankelijkheid, soevereiniteit, territoriale integriteit en onschendbaarheid van de grenzen;

Strevend naar het nader tot elkaar brengen van standpunten inzake bilaterale, regionale en internationale vraagstukken van wederzijds belang, rekening houdend met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie, met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);

Artikel 10 Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking

Uit: Associatieovereenkomst met Oekraïne

De NATO waarborgt de vrede en veiligheid in Europa. En dat moet zo blijven. De Europese Unie mag op geen enkele wijze een leger vormen. De Oekraïne is feitelijk in oorlog met Rusland. De EU sleept met dit verdrag Nederland mee een oorlog in tegen Rusland.

Het buitenlands beleid van de EU wordt gedreven door hoogmoed. De EU moet zijn buitenlands beleid wijzigen en zich alleen richten op de economische betrekkingen.

Fraude werkloosheid cijfer

Het CBS rapporteerde het werkloosheid cijfer over 2015 als een positieve ontwikkeling. Maar er was een trendbreuk die de rapportage in een vreemd daglicht stelde. Het werkloosheid percentage is het aantal werklozen gedeeld door de beroepsbevolking. Tot 2014 berekende het CBS de beroepsbevolking tot 64 jaar. In de rapportage voor 2015 tot 74 jaar. Het Nederlandse CBS staat bekend als een betrouwbare statistische organisatie. Maar met deze trendbreuk rijdt het werkloosheid cijfer een scheve schaats. Met welk doel? Het oppoetsen van economische resultaten voor de nadagen van het kabinet?

De methode voor de berekening van het werkloosheid percentage is internationaal gedefinieerd. Het CBS rapporteert de nationale werkloosheid statistieken aan Eurostat. Eurostat omschrijft de beroepsbevolking als “The labour force does not include the students and pensioners”. Eurostat geeft aan dat de unemployment volgens de International Labour Organisation (ILO) standaards berekend is. De ILO definieert (wcms_230304.pdf) “The sum of persons in employment and in unemployment equals the labour force.”.

Het FD bericht over werkloosheid cijfers waarbij het CBS sinds 2015 rekent tot en met 74 jaar, daarvoor tot en met 64 jaar. Percentages gaan vaak een eigen leven leiden. Op 1 januari 2015 waren er volgens de burgerlijke stand 11.065.975 mensen in de werkbare leeftijd van 15 tot en met 64. Daarvan werkte 7,42 miljoen mensen of 67%. Als er eind december 588.000 werkzoekenden waren, dan is er een werkloosheid van (0,588/7,42 * 100%) 7,9% en niet 6.6%.

Het is het laatste jaar van het kabinet Rutte en opgepoetste cijfers komen goed uit. Maar feitelijk is er geen sprake van een daling van de werkeloosheid. Ook de cijfers over Duitsland zijn niet zoals die in het FD naar voor komen. Wat is een daling van de werkloosheid in de Euro staten waard als de gegevens onvoldoende eenduidig zijn?

Het regent merkwaardige werkloosheid statistieken in het FD. Eerst die van Nederland, die voor 2015 plotseling alle werkenden meetelt boven de 64 jaar (tot 75 jaar), terwijl die van Duitsland tot 65 jaar gaat. En daarna een positieve ontwikkeling in Duitsland, terwijl die niet is zoals ze naar voor komt.

Het FD meldt Werkloosheid Duitsland op laagterecord. Maar de rapportage klopt niet. “Im Januar 2016 waren in Deutschland rund 2,92 Millionen Arbeitslose registriert” (Bron: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1239/umfrage/aktuelle-arbeitslosenquote-in-deutschland-monatsdurchschnittswerte/), terwijl het FD 2,7 miljoen mensen noteert. De Duitse werkloosheid STEEG in januari 2016 naar 6,7% ten opzichte van december 2015 6,1%, terwijl het FD meldt dat de Duitse werkloosheid DAALDE van 6,3% in december naar 6,2% in januari.

Als je naar de cijfers van het UWV kijkt, dan zie je de werkelijkheid. Eind 2014 hadden 440.833 mensen een WW uitkering. Eind 2015 445.879, de werkloosheid steeg van 7,5% naar 7,8% eind 2015.

Voor het economisch beleid is het noodzakelijk dat rapportage van kengetallen correct en eenduidig plaatsvindt. Als de beroepsbevolking geen gepensioneerden mag omvatten, dan dient de werkloosheid ook geen gepensioneerden te omvatten om een juist werkloosheid % te krijgen.Neem als beroepsbevolking zoals Eurostat het voorschrijft, dus zonder gepensioneerden en zonder studenten. En als werklozen zoals geregistreerd bij het UWV.

Schengencode handhaven

De Europese Unie is een Europese Staat, maar het belangrijkste criterium handhaving ontbreekt.
– check – Europese “Grondwet” (2004), in Nederland geen Grondwet genoemd, maar Verdrag van Lissabon,
– check – Europees Volkslied, noemen we in Nederland de 9e van Beethoven,
– check – Europees Statuut, noemen we in Nederland Europees Verdrag van de Rechten van de Mens,
– check – President(en) van Europa, noemen we in Nederland voorzitters,
– check – Grenzen, noemen we in Nederland het verdrag van Schengen

De Schengengrenscode bevat al de wet voor handhaving van toelating van niet-EU burgers. “Indien de betrokkene niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de toegang tot het grondgebied hem onverminderd de bijzondere bepalingen inzake asielrecht of andere humanitaire redenen, worden geweigerd.” Aan de buitengrenzen moeten zoals bij elk ander land voldoende controleposten komen die wel of niet toelaten. De regels zijn er al. Iedereen die niet via de controleposten of met voldoende papieren een land binnenkomt wordt volgens de Schengengrenscode geweigerd.

Eenvoudig 20% belasting

Een eenvoudig belastingstelsel is simpel. Iedereen en elke organisatie die winst maakt betaalt 20% winstbelasting.Geen enkele uitzondering. Winst belasting vervangt vennootschap- en vermogen belasting. De belasting op loon gaat omlaag naar 20%. Over de eerste 10.000 Euro betaal je geen belasting.

Dus ook institutionele instellingen als pensioenfondsen en organisatie voor het algemeen belang betalen 20% over de winst. Box 2 het aanmerkelijk belang vervalt. Box 3 vervalt. Alle winst dus ook de winst op vermogen belasten met 20%. En ook de BTW omvormen, 5% op handarbeid diensten en goederen (goed voor de ZZP-er en producten van de boer), 25% op goederen die niet gezond zijn en 15% op andere goederen en diensten. Moet je zien wat het met de koopkracht en de zorg doet.

Rekenrente pensioen op 4%

De Pensioenfederatie is als een wolf in schaapskleren, die de spreekbuis vormt van verzekeraars, DNB en de politiek. Ingezet in 2007 door het CDA en verder gecorrumpeerd door VVD en PvdA kleed de politiek de pensioenen van miljoenen mensen verder uit. Eerst kregen pensioenfonds besturen de zwarte piet van DNB en de politiek. Terwijl de ‘risicovrije’ rente een te groot risico bleek om pensioenen te garanderen. Geen woord van de Pensioenfederatie. Afzien van de uitkeringsbelofte van de beste pensioen producten ter wereld is verder gaan met de economische afbraak politiek voor de consument.

Een betere oplossing ligt voor de hand, namelijk de rekenrente voor de berekening van de verplichtingen naar 4%. Zoals met de gedempte premie methodiek ook al de te betalen premie uitgerekend wordt op 4%. En maak een gelijk speelveld voor pensioenfondsen en pensioen verzekeraars. Berekening van de verplichtingen op 4% bij de huidige rendementen is realistisch. Met een rekenrente van 4% gaat bij een duration van 18 jaar de gemiddelde dekkingsgraad naar boven de 140%. Keer de afbraak politiek om en start met economische groei door de pensioen rekenrente op 4% te zetten.

Er is een wetmatigheid tussen rekenrente voor verplichtingen en duration. Nu is de gemiddelde duration (eenvoudig gezegd aantal jaar tot pensioen) 18 jaar. De gemiddelde dekkingsgraad is nu 97%. De rekenrente was eind 2015 1,5%. (30yr gemiddelde). De rekenrente naar 4% geeft (4-1,5) * 18 = 45% stijging van dekkingsgraad. Waarmee de dekkingsgraad op 97% + 45% = 142% komt.

Het langjarig gemiddelde rendement ligt rond de 5%. (Daarbij is rendement alleen winst op vermogen en niet zoals DNB nu wenst rendement – verlies op rente). Daarom is de 4% een prudente (zorgvuldige en voorzichtige) opstelling.