Beschaafd Nederland doelen

Beschaafd Nederland

KOOPKRACHT, KINDEREN, KLIMAAT

Welkom bij het Beschaafd Nederland manifest.

Het beschaafd leven in Nederland, Europa en de Wereld is op weg naar een nieuwe realiteit door de corona crisis. De Nederlandse overheid gaat er te laks mee om. Premier Rutte gaat voor een liberaal scenario van groep immuniteit. En calculeert zeer veel besmettingen en duizenden doden in. Dit wordt het corona jaar 2020 waarin de wereld stil staat. BeschaafdNederland vindt dat het anders moet. We kondigen de NOODTOESTAND af  en streven naar een eerlijke corona verantwoording. Lees verder 

Het kabinet Rutte heeft de controle verloren. De schatkist is lek. Miljoenen belastinggeld gaan naar immigranten, nutteloos klimaatbeleid en een Europese Unie die steeds meer geld wil. Het kabinet geeft miljarden Euro via een louche  constructie van de EU aan Italie. Daar komt nog het lakse en onverantwoordelijk corona beleid bij. Er is wetteloosheid rond immigranten en belastingen. Het kabinet laat illegale roversbendes binnen en kan ze niet terugsturen. De Belastingdienst kenmerkt onterecht burgers als fraudeurs. Er is stilstand doordat de bevolking explosief groeit en er een onverantwoordelijk liberaal beleid is zonder de consequenties te overzien. De burger is de dupe.

Dit manifest geeft oplossingen om het beschaafd leven in Nederland en Europ te herstellen. Daartoe gaat Beschaafd Nederland uit van globale doelstellingen.

Er is in Nederland en de EU een kapitalistisch regime dat streeft naar de dictatuur van de bureaucratie. Onder dit regime krijgen burgers steeds minder koopkracht, zijn minder vrij en vaker niet gelijk. Er vallen tienduizenden doden door de corona uitbraak. Er komen steeds meer protesten tegen de uitbuiting. Onze kinderen lopen gevaar door het toenemend vrije gebruik van drugs wapens. Het klimaat warmt op door menselijke invloed. Onze kinderen kunnen er niet meer in leven.

De overheid gaat niet prudent (zorgvuldig en voorzichtig) om met de belangen van de burgers en is financieel gericht op het “Europese project”. De scheiding der machten is omgezet in een ongewenste bureaucratische dictatuur. Dit manifest geeft een andere richting aan de besteding van de door burgers opgebrachte belasting en organiseert de overheid volgens de scheiding der machten.

Beschaafd Nederland is een actiegroep tot 2.000 donateurs, daarna een politieke beweging en vanaf 20.000 donateurs een politieke vereniging. Wordt BN-er. Dit manifest komt met onder Verantwoording een doorrekening van de ontwikkeling van de bevolking en de economie vastgelegd in het Emu model.

Beschaafd Nederland doelen

Zelfverrijking voor enkelen en uitbuiting van velen zijn aan de orde van de dag. De koopkracht is gedaald naar een niveau waarin de lagere en midden klasse moeilijk de financiële touwtjes aan elkaar kan knopen. De individualisering neemt een grote vlucht. Eenzaamheid loert. De overheid heeft teveel geld nodig voor loze Nederlandse en Europese projecten. Door de afbraak van beschaafd leven is de zekerheid afgenomen. Beschaving is werk, werk is koopkracht mits de overheid werk niet teveel belast.

Beschaafd Nederland wil het beschaafd leven herstellen. Beschaafd leven is het gelijk, zeker, rustig, schoon en zonder overlast leven. Handhaving van gelijke behandeling staat voorop. Verantwoorde volksverzekeringen moeten de burger verzekeren tegen onzekerheden. Een nultolerantie beleid tegen overlast geeft rust. De overheid moet de collectieve zaken democratisch, verantwoord en beschaafd regelen.

De Grondwet stelt dat de overheid iedereen gelijk behandelt. Nederland is afgegleden naar ongelijkheid. De overlast van gelijkheid intolerantie neemt toe. De overheid treedt onvoldoende op tegen ongelijkheid in haar uitvoerend beleid. Er gaan vele miljoenen naar het aantrekken van onnodige buitenlandse werkkrachten. De verhoging van de pensioenleeftijd introduceert een grote ongelijkheid in het aantal jaar werken. De grote vlucht in het werken als ZZP-er is de uitvoering van de ongelijkheid in het lage lonen beleid.

Beschaafd Nederland wil handhaving van de Grondwet en de gelijke behandeling. De Raad van State wordt een Grondwettelijk hof. Een organisatie die mensen niet gelijk behandelt heeft geen recht van bestaan. Het Strafrecht moet duidelijker strafvordering bieden in discriminatie zaken. Publieke organisaties als de post, de energie bedrijven,  de zorg of onderwijs instellingen moeten het werk met werknemers uitvoeren en niet meer met 0-uur of ZZP contracten. De schijnzelfstandigheid hoort niet thuis in een beschaafde wereld.

Dankzij de CDA gooit de overheid al sinds 2001 de volksverzekeringen op een grote hoop en betaalt er voor een groot deel de belasting heffingskortingen mee. Iedereen in de werkbare leeftijd betaalt aan de volksverzekeringen. De overheid rapporteert onvoldoende over de werkelijke opbrengst van volksverzekeringen. De AOW kost feitelijk twee derde van de AOW/ANW premie opbrengst. Destijds de AWBZ 50% van de premie opbrengst.

Beschaafd Nederland stelt voor om de volksverzekeringen direct te bestemmen voor hun specifieke doel en te laten beheren door burgers. De heffingskortingen vervallen door een wijziging van het belasting stelsel. De overheid moet binnen een maand rapporteren over de ontvangen inkomsten voor collectieve verzekeringen. De AOW/ANW premie kan naar 13% (was 17,9 + 0,6%).  De AWBZ/Wet Langdurige Zorg premie naar 6% (was 9,6%).

De verhoging van de pensioen leeftijd is een voorbeeld van de uitbuiting van velen. Een bouwvakker die met 15 jaar begint te werken moet nu 67 – 15 = 52 jaar werken en een minister of professor, die op 27 jaar begint, 67 – 27 = 40 jaar. De overheid corrumpeert de aanvullende pensioenen, door een “risicovrije” rekenrente te handhaven. Het was CDA’er de Geus, die in 2007 de rekenrente op de marktrente instelde. Dat leidde tot korten op het zekere aanvullend pensioen en afname van de koopkracht van ouderen.

Beschaafd Nederland wil de pensioenleeftijd na 45 jaar werken laten ingaan. Wie niet kan werken gaat op 65 jaar met pensioen. Het pensioen (geen uitkering maar een volksverzekering) wordt gelijk aan het minimum loon. De rekenrente voor de aanvullende pensioenen gaat naar 4%. Daarmee gaat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen de komende jaren naar 140%. Indexatie is mogelijk. Ouderen krijgen weer koopkracht.

De groep hoog opgeleiden die later beginnen met werken is gelijk aan de groep laag opgeleiden die al eerder beginnen met werken. Daarom kan ieder na 45 jaar werken met pensioen en kan dit budget neutraal plaatsvinden. Als ouderen eerder met pensioen gaan, komen er arbeidsplaatsen vrij voor jongeren.

In toenemende mate wordt de zorg bepaalt door het individuele vermogen. De privatisering van het ziekenfonds heeft een dramatische kostenverhoging en frauduleus zorgstelsel in gang gezet. Steeds meer overkoepelende zorg instituten en bv-tjes nemen meer dan 5% van de zorgkosten, al meer dan dat alle kosten voor de huisartsen. De Gezondheidsraad en de Inspectie voor de Volksgezondheid zijn instituten die waarde toevoegen aan de collectieve zorg.

Beschaafd Nederland schaft alle indirecte zorg instituten af en wil dat Nederland zich baseert op de zorg regelgeving van Duitsland. Zorgverzekeraars moeten gelijke en complete zorg bieden voor iedere inwoner van Nederland zonder eigen risico. Naast de fysieke en chemische moet de biologische gezondheidszorg een groter aandeel krijgen om de kosten te verminderen. De huisarts en specialist bv-tjes die zonder toestemming zorg verlenen worden verboden.

Vrijheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid. De vrijheid van de een moet niet leiden tot overlast voor de ander. Vrijheid kan op een volwassen niveau vorm krijgen. Denk na voordat je wat zegt. Zeg wat je wil zeggen maar zeg het realistisch. In moraal en ethiek gaat het om beschaving. In een beschaafd land leven geen mensen op straat.

Beschaafd Nederland wil een nul tolerant beleid tegen overlast. Wie vrij wil zijn zonder grenzen, kan dat individueel binnenkamers doen. In de publieke ruimte is overlast niet toegestaan. Wie niet wil leven met de beschaafde wetten levert het Nederlands paspoort in en vertrekt. Gekken vangen we op in een tehuis. Nederland moet iedere dakloze (immigrant) een bed, douche, brood en dak boven het hoofd bieden. Illegalen gaan naar het land van herkomst. Als dat herkomst land niet mee wil werken wordt de Europese subsidie afgeschaft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *